Politika bezpečnosti práce

Nedůležitý dekorativní prvek
  
Bezpečné technologie a odpovídající kultura bezpečnosti při práci dávají předpoklady pro bezpečný a zdraví neohrožující provoz našich zařízení. Pečujeme tak o bezpečnost a ochranu zdraví našich pracovníků i o bezpečnost a zdraví ostatních osob, které se s naším vědomím zdržují na našich pracovištích. Odpovědný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dokládá vedení TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o. touto Politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou se zavazuje prosazovat a naplnit:
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k našim základním prioritám a je nedílnou součástí řízení naší organizace.

 2. Respektování požadavků právních předpisů a dalších požadavků, ke kterým se organizace zavázala, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a normativních ukazatelů, stanovených podle těchto předpisů včetně využití mezinárodních závazků České republiky, je samozřejmou povinností všech pracovníků.

 3. Základem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení zraněním a nemocem, založené na vytváření systémových podmínek pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. Existující bezpečnostní rizika ve spolupráci se zaměstnanci identifikujeme a vyhodnocujeme a přijímáme opatření k jejich odstranění nebo k minimalizaci působení neodstranitelných rizik.

 4. V přípravě technických opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se budeme orientovat na nejlepší dostupné a ekonomicky přijatelné technologie.

 5. V přístupech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci reagujeme na konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran.

 6. Systematickým vzděláváním a informovaností jak nově přijímaných, tak i stávajících pracovníků zvyšujeme jejich kvalifikaci a uvědomění si důležitosti dodržování zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce (kultury bezpečnosti práce).

 7. Při výběru smluvních partnerů budeme přihlížet k jejich přístupům k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Důslednou koordinací činností všech smluvních partnerů a vzájemnou informovaností o rizicích budeme zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny účastníky.

 8. Přijmeme opatření k předcházení úrazům, nehodám a mimořádným událostem a pokud k nim přesto dojde, příčiny těchto událostí důsledně vyšetříme a závěry z šetření využíváme k přijímání dalších opatření proti opakování podobných událostí.

 9. K naplňování politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovujeme konkrétní, termínované a pokud možno měřitelné cíle, programy a zdroje k jejich realizaci.

 10. Plnění naší politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budeme pravidelně hodnotit a výsledky hodnocení využívat k její aktualizaci a ke hledání možností dalšího zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 11. Další informace

  Nedůležitý dekorativní prvek

  • Řízení kvality - Ve společnosti TDS máme zaveden systém integrovaného managementu (SIM)
  • Politika kvality - Součást budovaného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
  • Environmentální politika - Součást budovaného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 14001:2005
 


Nedůležitý dekorativní prvek
Datum poslední aktualizace stránky: 18. 3. 2011  
 
TELE DATA SYSTEM, spol.s r.o. - Klepněte pro návrat na úvodní stránku
TELE DATA SYSTEM
Finální dodávky telemetrických a řídících systémů
Důležitý grafický prvek
ČeskyČeská Vlajka
DeutschDeutsche Flagge

Důležitý grafický prvek
Přehled všech stránek dostupných na této prezentaciMapa stránek | Snadné a rychlé vyhledání libovolných informacíVyhledávání  
/ Profil firmy / Řízení kvality / Politika bezpečnosti práce